มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “รวมพลังแห่งความภักดี”