บันทึกความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา

วันนี้ (30 ม.ค.60) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคณาจารย์ ร่วมบันทึกความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา กับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายใต้การแนะนำจากผู้มีประสบการณ์

online   http://weddingdjspain.com/2018/02/02/zithromax-tablets-cost/ order kamagra with mastercard Pills online