ประกาศเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 6 มี.ค.60 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดแถลงประกาศเจตจำนงนโยบายและความโปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. Cheap Christian Louboutin Pas Cher online Adidas Superstar Femme Noire Purchase Nike Air Max 95

Adidas Ultra Boost Donna

Nike Air Max 2017 Dames zwart

asics pas cher purchase sinequan decadron cheap Air Jordan 11 Retro

  • Buy Air Max 90 Uomo online
  • Chaussure Adidas Pas Cher 2546 และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบในหน่วยงานภาครัฐ อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย เผยว่า กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

    1. เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
    2. เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.