ประกาศเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 6 มี.ค.60 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดแถลงประกาศเจตจำนงนโยบายและความโปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. Adidas Superstar Femme Noire Nike Air Max 95

Adidas Ultra Boost Donna

Nike Air Max 2017 Dames zwart

asics pas cher Air Jordan 11 Retro

  • Air Max 90 Uomo
  • Chaussure Adidas Pas Cher 2546 และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบในหน่วยงานภาครัฐ อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย เผยว่า กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

    1. เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
    2. เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.