แข่งขันผลงานด้านคอมพิวเตอร์ในงาน The 5th ASEAN

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อ.สุวรรณ อาจคงหาญ อาจารย์รงรอง แรมสิเยอ อาจารย์อธิบ โพทอง และอาจารย์สุภาพร ณ หนองคาย ได้นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมแข่งขันผลงานด้านคอมพิวเตอร์ในงาน The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2017) ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลดังนี้

1.พชรพล พูลเพ็ชร ผลงาน “Toa Toys and Collection Online Shop System” รางวัล Good Paper award.
2.อดิศักดิ์ สมภักดี ผลงาน “ระบบร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านซีด” รางวัล Good Paper (Poster) award.
3.เจนภพ เค้าโครต ผลงาน “ระบบบริหารจัดการร้านนวดแผนไทย กรณีศึกษา ร้านอยุธยานวดแผนไทย” รางวัล Good Paper (Poster) award.
4.ณรงค์ แก้วมรกต ผลงาน “Photo Shop Management System: A Case Study of Daraphoto Shop” รางวัล Good Paper (Poster) award.
5.ธีรวัฒน์ สุขรักษ์ ผลงาน “ระบบสารสนเทศกองทุนหมู่บ้าน บ้านอ้อ” รางวัล Good Paper (Poster) award.
6.จันทิมา วันนา ผลงาน “December House bike for rent system” รางวัล Good Paper (Poster) award.
7.สรวิศ เศรษฐบุบผา ผลงาน “แอปพลิเคชันมัคทายก” รางวัล Good Paper (Poster) award.