าห้องสมุดเปิดบริการพิเศษ เวลา 16.30 – 23.00 น

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ห้องสมุดเปิดบริการพิเศษ เวลา 16.30 – 23.00 น.ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 พฤษภาคม 2560(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 (โซนด้านหน้า)