๑๑๒ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย สำหรับในปี ๒๕๖๐ นี้ ครบ ๑๑๒ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นับตั้งแต่อดีตเป็นวิทยาลัยครูที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่น มุ่งเน้นผลิตครู ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยายังคงมุ่งเน้นการผลิตครูและยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักศึกษา อาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า และบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมพิธีทำบุญ ถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดให้มีการแสดงดนตรีไทยเทิดพระเกียรติ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน เกิดความภาคภูมิใจ ได้เห็นความสำคัญ และเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกันทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และบุคลากรดีเด่น ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลอง ๑๑๒ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญ คือการนำเสนอผลงานของคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่โดดเด่น อาทิ ๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องการใช้ขมิ้นชันเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ” โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ๖.โครงการห้องสมุดมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๘.