พิธีแห่เทียนพรรษา

วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรม พิธีแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยทางพระพุทธศาสนา แห่เทียนเข้าวัด โดยมี ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา เวลา ๐๙.๐๐ น.