การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม  2560 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ  2560 นำโดย Buy ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์  ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน์  กรรมการ  อาจารย์สิริวรรณ  สมิทธิอาภรณ์  กรรมการและเลขานุการ  เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน flower delivery artane