กิจกรรม ARU พบครูแนะแนว

วันพุธที่ 15 พ.ย.60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ARU พบครูแนะแนว ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เชิญครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยม วิทยาลัย และอาชีวศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครนายก สุพรรณบุรี สระบุรี เข้าร่วมรับฟังหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากคณบดีทั้ง 4 คณะ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561