บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๑ ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);