อบรมทักษะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในศตวรรษ ที่ 21