การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้

if (document.currentScript) { } else {