แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);