ครัวไทยอยุธยาสู่ครัวโลก

}d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);