อธิการบดีให้โอวาทตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย

} else {