ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);