กราบนมัสการถวายของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ แด่พระราชาคณะชั้นธรรมในราชทินนามที่ "พระธรรมรัตนมงคล"เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);} else {The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.