งานสัปดาห์วัฒนธรรมอิหร่าน

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);} else {